Nagradni natječaj

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Odoli d.o.o.
[NAGRADNI NATJEČAJ – Hvala Vam na vjernosti!]
Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Odoli d.o.o., Turan 103k, 47000 Karlovac, OIB
28683427394, u daljnjem tekstu: Organizator.
Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi
2.10.2020 u 12:00 sati i traje do 11.10.2020 u 24:00 sata, a odnosi se na cijelo područje Republike
Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.
Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.
Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima dvije nagrade koje osvaja sudionik i tagirana osoba od strane sudionika, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada je:

1. nagrada.(Sudionik) Roba marke Lodoli u vrijednosti od 300,00 kn
2. nagrada.(Tagirana osoba od strane sudionika) Roba marke Lodoli u vrijednosti od 300,00 kn

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.
Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u
Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim
članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Objavom u komentaru, kako je navedeno u članku 6., sudionici natječaja daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, sve sukladno GDPR, odnosno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP).

Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja ili se ponaša na neetičan način koji ovim pravilnikom nije predviđen, organizator zadržava pravo isključenja sudionika iz natječaja, bez prethodnog obavještavanja. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika. Prijavljivanje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motiv neće se tolerirati te u navedenim slučajevima organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti sudionikov komentar te ga isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju.

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu
Organizatora www. facebook.com/lodoli.hr .

1. Sudionik mora tagirati jednu osobu u komentar sa kojom se želi sudjelovati u nagradnom natječaju.

2.Sudionik mora napisati kreativni komentar zašto želi sudjelovati sa tom osobom u nagradnom natječaju.

3.Sudionik mora zapratiti stranicu i stisnuti ‘like’ na objavu natječaja.


U obzir će doći svi sudionici koji do 11.10.2020. do 24h sudjeluju u nagradnom natječaju po navedenim pravilima članka 6.

Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno i besplatno.


Članak 7
ODABIR DOBITNIKA

Dobitnike/dobitnika na temelju kreativnosti komentara odabire organizator.

Članak 8

Sudionici koji sudjeluju u natječaju, kao i dobitnici, nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive.

KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti
nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o
nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru
potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade,
dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i
preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.
Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili
drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i
obvezama iz ovih Pravila.
Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici
nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom
materijalu bez naknade. Poslana grafika postaje trajno vlasništvo tvrtke Odoli d.o.o. i može se
koristi za promidžbene svrhe.
Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 12.10.2020 na službenoj facebook stranici Organizatora
www.facebook.com/lodoli.hr
Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je
dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem
zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju
roditeljski odnosno starateljski odnos.
Članak 13
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.
ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne
daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja,
a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom
sudioniku.
Članak 15
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika i Organizatora vezanog uz održavanje natječaja, strane se obvezuju pokušati spor riješiti medijacijom.

U nemogućnosti rješavanja spora iz stavke 1. članka 15. mirnim putem, bit će nadležan Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu.

 

U slučaju više sile, Organizator ima pravo prekinuti ili otkazati natječaj.

 

Sudjelovanjem na natječaju, sudionik izričito potvrđuje da je upoznat s odredbama ovog Pravilnika te da se s istima u potpunosti slaže.


Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne
igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.
Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti
pravovremeno obaviješteni.
Članak 18
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti
sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog
natječaja, dajete tvrtki Odoli d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i
objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako
samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav
sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno
te Odoli d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog
sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav
sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje
osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom
objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog
sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i
bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 19

AUTORSKA PRAVA

Objavljivanjem komentara u komentaru ispod objave o nagradnom natječaju, dakle sudjelovanjem u natječaju, sudionici izričito izjavljuju da su upravo oni autori komentara te da predmetna objava ne krši autorska i srodna prava bilo koje treće osobe.

Objavljivanjem objave u komentaru ispod objave o nagradnom natječaju, dakle sudjelovanjem u natječaju, sudionici daju dobrovoljno, izričito i neopozivo pravo Organizatoru da koristi bilo kakav prikaz djela cijele ili dijela objave sudionika koji je predan na način propisan ovim Pravilnikom te koji sudjeluje u natječaju, u vremenski i teritorijalno neograničenom opsegu, i to kako u pogledu objave na Facebooku, Instagramu i drugim društvenim mrežama te web stranici Organizatora, reproduciranja, distribucije, priopćavanja javnosti, prerade, prijenosa, korištenja kao znak razlikovanja, i to bez ikakvih ograničenja s obzirom na svrhu, prostor i vrijeme, bez obveze isplate ikakve naknade.


U Karlovcu, dana 02.10.2020
Organizator
Odoli d.o.o.

X